Akčný program OSN medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji - Káhira 1994

Program of Action of the International Conference on Population and Development -

(ICPD - Cairo 1994) United Nations, New York, 1995)


Kapitola I.

Preambula

zistenie vzájomného vzťahu medzi rastom populácie, rozvojom a životným prostredím. Príležitosť ovplyvniť makro a socio ekonomickú politiku, s cieľom podporiť trvalo udržateľný ekonomický rast. Vo svete nárast počtu ľudí žijúcich v absolútnej chudobe, ničenie životného prostredia, globálne klimatické zmeny. ICPD nie je izolovaná udalosť, nadväzuje na medzinárodné populačné konferencie OSN (Bukurešť 1974, Mexiko City 1984) a na predchádzajúce zistenie, že trvalo udržateľný rozvoj je možné dosiahnuť len prostredníctvom zdokonaleného vzdelávania, zlepšenia postavenia žien a ich zapojenia. Všetky tieto javy sú vzájomne prepojené - migrácia obyvateľstva, s populačným rastom a chýbaním služieb plánovaného rodičovstva, sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv ľudí. Nárast významu mimovládnych organizácií. Potreba udržovať dialóg v rámci rôznorodých kultúr, náboženstiev v snahe dosiahnuť stabilizáciu sveta.

Kapitola II.

Princípy

Úplná snaha rešpektovať rôzne náboženstvá, kultúru a etické hodnoty.

Princíp 1. každá ľudská bytosť sa rodí slobodná a rovná v dôstojnosti a právach.

Princíp 2. ľudské bytosti sú v centre záujmu trvalo udržateľného vývoja

Princíp 3. právo na rozvoj je univerzálne právo

Princíp 4. rovnoprávnosť pohlaví a zapojenie žien

Princíp 5. ciele a politika majúce vzťah k populácii sú integrálnou časťou kultúrneho, ekonomického a sociálneho rozvoja, principiálny cieľ na zvýšenie kvality života všetkých ľudí

Princíp 6. trvalo udržateľný rozvoj je prostriedok na zabezpečenie ľudského blaha

Princíp 7. všetky štáty a všetci ľudia musia spolupracovať na likvidácii biedy

Princíp 8. Všetci majú právo na najvyšší štandard telesného a duševného zdravia .. právo na služby aj tie, ktoré majú vzťah k reprodukčnému zdraviu, zahrňujúce plánované rodičovstvo. Všetky páry a jednotlivci majú základné právo slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť pre počet detí ako aj odstupy medzi pôrodmi a mať k tomu informácie, vzdelanie a prostriedky.

Princíp 9. Rodina je základný stavebný prvok spoločnosti - obidvaja manželia majú byť rovnocennými partnermi

Princíp 10. každý má právo na vzdelanie, zvlášť ženy a deti

Princíp 11. všetky štáty a rodiny majú venovať najvyššiu možnú prioritu deťom, brániť ich zneužitiu..

Princíp 12. starostlivosť o migrujúcich- povinnosť vlád zabezpečiť ich základné ľudské práva

Princíp 13. každý má právo hľadať a získať azyl ako spôsob ochrany pred perzekúciou

Princíp 14. Práva domorodcov - na zdravie, blaho ...

Princíp 15. trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje vytvoriť rovnaké šance pre všetkých

Kapitola III.

Vzájomný vzťah medzi populáciou, trvalým ekonomickým rastom a udržateľným rozvojom

A. Integrovanie populačných a rozvojových stratégií

Vlády majú vytvoriť inštitucionálne mechanizmy na všetkých úrovniach spoločnosti, ktoré zabezpečia, že populačné faktory budú primeranou súčasťou rozhodovacích mechanizmov a administratívnych procesov v relevantných vládnych inštitúciách zodpovedných za ekonomiku, životné prostredie a sociálnu oblasť...

B. Populácia, trvalý ekonomický rast a chudoba

V súčasnej dobe stále rastie počet ľudí žijúcich v chudobe (t.č. asi l miliarda)

Je vzájomný vzťah medzi chudobou, rizikami vyplývajúcimi zo zlého životného prostredia, poruchami výživy, nízkym statusom žien, limitovaným prístupom k sociálnym a zdravotníckym službám, vrátane prístupu k službám plánovaného rodičovstva, vzťah s negramotnosťou. Potreba zabezpečiť zníženie populačného rastu, spolu so zabezpečením ostatných faktorov a služieb na eradikáciu chudoby. Trvalo udržateľný rozvoj a eradikáciu chudoby je možné dosiahnuť len stabilizáciou populačného rastu, vzdelávaním, zabezpečením hygieny, pitnej vody, bývania, primeranej výživy a vytvorením infraštruktúry.

Ciele: zvýšiť kvalitu života primeranými rozvojovými programami, pri zachovaní a garantovaní základných ľudských práv, služieb vrátane plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia na dosiahnutie rovnováhy medzi populáciou, zdrojmi a spotrebou.

Aktivity:

Prístup k vzdelaniu, výcvik zručností, možnosti zamestnania, služby vrátane zdravotných , plánované rodičovstvo, sexuálne a reprodukčné zdravie, eliminácia nerovnoprávnosti žien, ochrana ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a umožniť im zúčastniť sa na výhodách ekonomického rastu a trvalého rozvoja.

C. Populácia a životné prostredie

zásadný vzťah medzi populáciou a kvalitou životného prostredia, potreba implementovať efektívnu populačnú politiku v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, vrátane programov plánovaného rodičovstva, reprodukčného zdravia a zabezpečiť účasť na všetkých úrovniach politických a rozhodovacích procesov..

Ciele

zabezpečiť aby sa populácia, životné prostredie a eradikácia chudoby stali integrálnou súčasťou politiky, plánov a programov

redukovať nadmernú spotrebu ako aj negatívny dopad demografických faktorov, aby sa dosiahol kompromis v záujme budúcich generácií.

Aktivity

Kapitola IV.

Rovnoprávnosť a rovnocennosť pohlaví, splnomocnenie žien

A. Splnomocnenie a postavenie žien

zásadná podmienka na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja

zvýšiť účasť žien v rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach, hlavne v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

vzdelávanie ( v súčasnej dobe je na svete 960 miliónov negramotných z toho 2/3 žien, 130 miliónov detí, ktoré nenavštevujú školu, z toho 70% dievčat)

Ciele

dosiahnuť rovnoprávnosť a rovnocennosť

Aktivity

zabezpečiť mechanizmy na primeranú účasť žien, zabezpečiť vzdelanie, eliminovať násilie voči ženám, zabezpečiť zamestnanosť a eliminovať diskrimináciou vo vzťahu k zamestnaniu v súvislosti s tehotenstvom. Povinnosť štátu podpísať, ratifikovať a implementovať existujúce medzinárodné dohovory do lokálnej legislatívy, ktoré podporujú práva žien, zabezpečenie indikátorov na robenie analýz

B. Dieťa - dievča

v mnohých spoločnostiach sa začína diskriminácia voči dievčatám v najútlejšom veku: selekcia pohlaví pred narodením, menšia vzdelanosť, horšia výživa, zdravotná starostlivosť..

Ciele

eliminácia diskriminácie, zvýšenie informovanosti verejnosti o hodnote dievčat, zvýšenie sebavedomia, zdravotnej starostlivosti, výživy..

C. Zodpovednosť mužov a ich spoluúčasť

výchova chlapcov k zodpovednosti a spoluúčasti

Kapitola V.

Rodina, jej úloha, práva, zloženie a štruktúra

A. Rozmanitosť rodinnej štruktúry a zloženia

zabezpečenie politiky podporujúcej rodiny, eliminácia detských sobášov, násilných sobášov, vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv

          B. Socio-ekonomická podpora rodiny

Rodiny sú citlivé na socio-ekonomické zmeny, nárast rodín s jedným rodičom, utečenci, AIDS a sexuálne prenosné choroby, zneužívanie detí a násilie v rodinách, zneužívanie detí v práci, neželané tehotenstvo.

Kapitola VI

Rast populácie a štruktúra

A. Fertilita, mortalita a intenzita populačného rastu

V súčasnej dobe prirastá ročne 90 miliónov ľudí. Populačný rast z jednej na dva miliardy ľudí trval 123 rokov, následný nárast o ďalšiu miliardu trval 33 rokov, 14 a 13 rokov. Nárast z 5 na 6 miliárd sa očakával za 11 rokov. V čase konferencie bolo na svete v roku 1994 5,6 miliardy ľudí. 6 miliarda sa očakávala v roku 1998.

V čase od 1985 do 1990 bola fertilita v Rwande 8,5 dieťaťa na ženu a 1,3 v Taliansku. Stredná dĺžka života pri narodení bola 41 rokov v Siera Leone a 78,3 r. v Japonsku. Zdvojnásobenie počtu obyvateľov trvalo v Afrike 24 rokov, V Európe a v niektorých rozvinutých krajinách sveta predstavujúcich 23% svetovej populácie je populačný rast menší ako 1. V Európe by trvalo zdvojnásobenie počtu ľudí 380 rokov pri súčasných hodnotách. Dá sa predpovedať, že v čase medzi rokmi 1995 až 2015 sa zvýši počet ľudí v rozvinutých krajinách asi o 120 miliónov, pričom v menej rozvinutých častiach sveta bude nárast o 1,727 miliardy.

Ciele

Najvyšším cieľom je zabezpečiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií, preto je potrebné urýchliť demografickú premenu v krajinách kde je nerovnováha medzi demografickým rastom, cieľmi sociálnymi, ekonomickými a životného prostredia, pri plnom rešpektovaní ľudských práv. Je potrebné stabilizovať svetovú populáciu.

Aktivity

krajiny majú venovať väčšiu pozornosť významu populačných trendov pre rozvoj. Krajiny, ktoré nedokončil svoju demografickú premenu majú podniknúť efektívne kroky v kontexte sociálneho a ekonomického rozvoja s plným rešpektovaním ľudských práv. Krajiny, ktoré dosiahli demografickú premenu, majú podniknúť kroky a optimalizovať demografickú premenu v kontexte sociálneho a ekonomického rozvoja. Tieto kroky majú zahrňovať aj zapojenie žien, prístup k vzdelaniu, k službám plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia.

B. Deti a mládež

V menej rozvinutých krajinách je v priemere 36% populácie vo veku pod 15 rokov a napriek klesajúcej pôrodnosti bude v roku 2015 asi 30. V Afrike je vo veku pod Q15 rokov 45% populácie a v roku 2015 má poklesnúť len na 40%. Chudoba devastuje hlavne deti.

Aktivity

vzdelávanie, výživa, prevencia zneužívania, v práci, sexuálneho zneužívania, rehabilitácia detí obete vojny, prírodných katastrôf, zapojenie detí a mládeže do tvorby programov pre ne.

C. Starí ľudia

Vo viac rozvinutých krajinách je jedna osoba zo šiestich má najmenej 60 rokov, do roku 2025 to bude jedna osoba z piatich.

Zabezpečiť kvalitu života, služby, ekonomickú a sociálnu istotu starých ľudí, viacgeneračné rodiny, predĺženie účasti v živote spoločnosti.

D. Domorodci

vyššia mortalita, morbidita, diskriminácia,

E. Osoby s postihnutím

významná časť spoločnosti, snaha zvýšiť ich účasť na riadení spoločnosti a odstránenie diskriminácie.. služby plánovaného rodičovstva, eliminácia špecifických foriem diskriminácie

Kapitola VII.

Reprodukčné práva a reprodukčné zdravie

7.2. Definícia reprodukčného zdravia

Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch, vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom. Reprodukčné zdravie zahrňuje aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa, ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť.

Vychádzajúc z tejto podmienky zahrňuje aj právo muža a ženy na informovanosť, právo na prístup k bezpečným, efektívnym a akceptovateľným metódam plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, ako aj metód regulácie fertility podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonom, a právo na prístup k primeraným službám plánovaného rodičovstva, ktoré umožnia ženám prekonať bezpečne tehotenstvo, materstvo a zabezpečiť párom najlepšie možnosti ako mať zdravé deti.

V zmysle vyššie uvedených definícií je zdravotnícka starostlivosť o reprodukčné zdravie definovaná ako súhrn metód, techník a služieb zabezpečujúcich reprodukčné zdravie a pohodu prostredníctvom prevencie a liečby problémov v oblasti reprodukčného zdravia. Reprodukčné zdravie znamená tiež podporu života a osobných vzťahov a nie iba poradenstvo a starostlivosť vzťahujúcu sa na reprodukciu a sexuálne prenosné ochorenia.

7.3. Definícia reprodukčného zdravia (viď vyššie) vychádza z medzinárodných dokumentov o ľudských právach a iných dokumentov prijatých s medzinárodným konsenzom. Vychádza z vedomia, že páry a jednotlivci majú základné právo sa rozhodnúť slobodne a zodpovedne o počte svojich detí, o intervaloch medzi pôrodmi ako aj o čase, kedy sa majú narodiť a majú dostať informácie a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, a majú aj právo na dosiahnutie najvyššieho štandardu sexuálneho a reprodukčného zdravia. To zahrňuje aj ich právo robiť rozhodnutia týkajúce sa reprodukcie slobodne, bez diskriminácie, nátlaku tak ako je to vyjadrené v ľudsko-právnych dokumentoch. Pri využívaní tohto práva majú brať do úvahy potreby svojich žijúcich a budúcich detí a ich zodpovednosť voči spoločnosti. Podpora pre zodpovedné využitie tohto práva všetkými ľuďmi by mal byť fundamentálny základ pre vládnu politiku a programy v oblasti reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva. Ako časť tohto ich záväzku má byť plná pozornosť venovaná rozvoju vzájomných vzťahov medzi pohlaviami, založených na vzájomnom rešpekte a rovnoprávnosti, hlavne dosiahnutiu vzdelávacích potrieb a potrieb služieb pre dospievajúcu mládež tak, aby mohli pozitívne a zodpovedne nakladať so svojou sexualitou. Problémy s reprodukčným zdravím má mnoho ľudí na svete vzhľadom na neadekvátnu úroveň vedomostí, neprimerané a nedostatočné informácie a služby týkajúce sa reprodukčného zdravia, vysoký výskyt rizikového sexuálneho chovania, diskriminačné sociálne praktiky, negatívny postoj k dievčatám a ženám a limitovanú možnosť žien a dievčat kontrolovať si svoj sexuálny a reprodukčný život. Adolescenti sú obzvlášť zraniteľní vzhľadom na ich chýbajúce vzdelanie a prístup k primeraným službám vo väčšine krajín

7.4. Implementácia súčasného akčného programu OSN má byť vedená v zmysle vyššie uvedenej komplexnej definície reprodukčného zdravia, ktorá zahrňuje aj sexuálne zdravie.

Ciele

Zabezpečiť informácie a služby reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva tak, aby boli dostupné a akceptovateľné pre všetkých.

Podporiť a umožniť zodpovedné, dobrovoľné rozhodovanie o tehotenstve a metódach plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, tak ako aj iné metódy na reguláciu fertility podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonu a zabezpečiť preto informácie, vzdelávanie a prostriedky.

zabezpečiť dosiahnutie meniacich sa potrieb reprodukčného zdravia vzhľadom na životný cyklus a vykonávať to citlivým spôsobom vzhľadom na rôznorodosť lokálnych podmienok.

Aktivity

zabezpečiť v každej krajine dostupnosť služieb plánovaného rodičovstva v rámci primárnej zdravotníckej sféry, zodpovedajúcich veku všetkých jednotlivcov, tak skoro ako je to možné- najneskôr do roku 2015.

Služby reprodukčného zdravia majú okrem iného zahrňovať: poradenstvo, informácie, vzdelávanie, komunikáciu a služby, vzdelávanie a služby v prenatálnej oblasti, bezpečný pôrod a popôrodnú starostlivosť, hlavne dojčenie a starostlivosť o matku a dieťa, prevencia a primeraná liečba infertility, potraty tak ako sú špecifikované v paragrafe 2.25, vrátane prevenciu potratov a manažment dôsledkov potratov, liečbu STD a infekcií reprodukčného traktu a iných stavov majúcich vzťah k reprodukčným orgánom, informácie, vzdelávanie a poradenstvo tak ako sú primerané k ľudskej sexualite, reprodukčnému zdraviu a zodpovednému rodičovstvu.

-ženy sa majú zúčastňovať na tvorbe, riadení takýchto služieb. Vláda má robiť pozitívne kroky k tomu, aby sa ženy zapojili do všetkých úrovní zdravotného systému.

- vytvorenie programov na informácie, poradenstvo, služby pre adolescentov a dospelých mužov, na umožnenie vzdelávania o rovnoprávnosti pohlaví a mužskej spoluzodpovednosti,

- partnerstvo s mimovládnymi organizáciami

- medzinárodná pomoc aj krajinám v prechode na trhovú ekonomiku - výcvik, technická pomoc,

- migranti a zabezpečenie ich potrieb pre služby reprodukčného zdravia, čelia problémom v oblasti reprodukčných práv.

B. Plánované rodičovstvo

7.12. základným princípom je informovaná, slobodná voľba., od neho závisí dlhodobý úspech programov plánovaného rodičovstva. Demografické ciele nemajú ovplyvňovať vykonávateľov služieb plánovaného rodičovstva.

Za posledných tridsať rokov nárast dostupnosti bezpečnejších antikoncepčných metód, väčšia možnosť pre jednotlivcov robiť zodpovedné rozhodnutia ohľadne reprodukcie.

V súčasnej dobe asi 55% párov v rozvojových krajinách užíva nejakú metódu plánovaného rodičovstva. Jedná sa o päťnásobný nárast oproti šesťdesiatym rokom, tento jav je sprevádzaný poklesom pôrodnosti v priemere zo 6-7 detí pripadajúcich na jednu ženu na 3-4 deti v súčasnosti. Napriek tomu plné využitie moderných metód plánovaného rodičovstva je nedostupné pre 350 miliónov párov na celom svete, z ktorých mnohé by chceli zvýšiť interval medzi pôrodmi alebo by sa chceli tehotnosti vyhnúť. Údaje z výskumov predpokladajú, že približne ďalších 120 miliónov žien by chcelo užívať nejakú modernú antikoncepčnú metódu ak by mali primerané informácie a dostupné služby a ak by ich partneri alebo spoločnosť bola viacej naklonená. Počas dekády 90-ych rokov narastie počet párov v reprodukčnom veku o 18 miliónov ročne.

Ciele

Aktivity

C. Sexuálne prenosné choroby a HIV

Nárast STD na celom svete, HIV

najzraniteľnejšie sú ženy

Ciele

predchádzať, redukovať a zabezpečiť liečbu STD vrátane HIV/AIDS a komplikácie vrátane infertilitu so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a ženy.

Aktivity

špecializovaný výcvik profesionálov

informácie, vzdelávanie a poradenstvo pre zodpovedné sexuálne chovanie

podpora užívania a distribúcie kondómov

D. Ľudská sexualita a vzťahy medzi pohlaviami

ľudská sexualita a vzťahy medzi pohlaviami sú pevne vzájomne ovplyvňované

potreba zabezpečiť dôstojné vzájomné vzťahy medzi pohlaviami, rešpekt fyzickej integrity a tela, podpora vzájomného rešpektu.

násilie voči ženám, nárast rizika STD, HIV

Ciele

podporiť rovnoprávnosť pohlaví

zabezpečiť prístup k vzdelaniu

Aktivity

podpora sexuálnej výchove a služieb, podpora výchovy v rodinách

vlády majú vytvoriť národnú politiku na zvýšenie pochopenia potreby zodpovednejšej sexuality a vzťah k súčasnému sexuálnemu chovaniu

otvorená diskusia na ochranu žien, sexuálneho násilia, zneužívania detí, vlády majú zabezpečiť ochranu obetí sexuálneho násilia ako aj informácie o ich právach

zábrana genitálnej mutilácie

E. Adolescenti

Reprodukčné zdravie a potreby adolescentov ako skupiny boli ignorované aj v existujúcich službách reprodukčného zdravia.

Potreba informácií, zapojenie mládeže do tvorby služieb, podpora pochopenia ich sexuality vzdelávaním, podpora vzdelávania chlapcov, dievčatá rizikovejšia gravidita, mortalita a morbidita.

slabé vzdelávanie a ekonomické príležitosti

nútenie do sexuálnej aktivity, riziko STD vrátane HIV/AIDS

Ciele

usmerniť adolescentov na problematiku sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane neželaného tehotenstva, nebezpečných potratov, sexuálne prenosných ochorení, vrátane HIV/AIDS podporovaním zodpovedného a zdravého sexuálneho chovania, vrátane dobrovoľnej abstinencie a podpory primeraných služieb, poradenstva zodpovedajúcich tejto vekovej skupine.

postupne redukovať všetky tehotnosti adolescentov

Aktivity

vlády majú odstrániť legálne, regulačné a sociálne bariéry brániace informáciám a službám reprodukčného zdravia.

redukovať počet tehotností adolescentov prostredníctvom vzdelávania a služieb

vlády v spolupráci s NGO majú vytvoriť špecifické vzdelávacie programy, poradenstvo a služby

povinnosť vlády - vzdelávanie, masmédia, školy, peer groups

podpora interakcie rodičia deti hlavne v oblasti sexuálneho chovania a reprodukčného zdravia

Kapitola VIII.

Zdravie, morbidita a mortalita

A. Primárna zdravotná starostlivosť a zdravotnícky sektor

Jedným z hlavných výdobytkov 20. storočia bolo predĺženie ľudského života. V Poslednom storočí sa zvýšila predpokladaná stredná dĺžka života pri narodení o 20 rokov a riziko úmrtia v prvom roku života sa zredukovalo o temer 2/3. Napriek tomu v mnohých krajinách sveta pretrváva veľmi vysoká mortalita a morbidita. V mnohých krajinách s prechodom na trhovú ekonomiku stúpa mortalita ako dôsledok úrazov a násilia. Vakcinácia (80% detí sveta) a lacné spôsoby liečby ako je orálna rehydratácia spôsobili zníženie úmrtnosti detí. Napriek tomu tieto opatrenia neboli realizované vo všetkých krajinách a v nich deti zbytočne umierajú na ochorenia ktorým možno predísť alebo ich úspešne liečiť. Mnoho ľudí nemá prístup k čistej vode a hygiene a musia žiť v nedôstojných podmienkach s nedostatočnou výživou. Mnoho ľudí žije v riziku infekčných ochorení akými sú Tbc, malária, schistosomiáza. Degradácia životného prostredia, rizikové pracovné podmienky, chronické ochorenia. Dôsledky redukcie financií na zdravotníctvo majú dôsledky na mortalitu a morbiditu aj v krajinách v prechode na trhovú ekonomiku.

Ciele

zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdrav. služieb

zvýšiť kvalitu života a redukovať rozdiely v dĺžke života medzi jednotlivými krajinami

Aktivity

zabezpečiť prístup k zdravotným službám, vzdelávanie - pokryť celú populáciu

znížiť mortalitu a morbiditu v zmysle deklarácie z Alma Aty - služby zahrňujúce reprodukčné zdravie

podporovať úlohu žien, prístup k zdravotníckym službám, zahrňujúcich aj reprodukčné zdravie

vlády majú zabezpečiť účasť komunity v plánovaní zdravotníckej politiky zvlášť k starším ľuďom, k ľuďom s postihnutím, k ľuďom infikovaných HIV, detekcia a liečba rakoviny reprodukčných orgánov, program na prevenciu HIV infekcie a iných STD.

prehodnotiť osnovy vzdelávania a postúpenie právomoci do zdravotníckeho systému, hlásny systém, vlády majú podporovať udržateľný zdravotnícky systém, vrátane služieb starostlivosti o matky, deti a plánované rodičovstvo.

Podpora opatrení zvyšujúcich kvalitu života všetkých skupín obyvateľstva, čistá voda, manipulácia s odpadkami, bezpečné pracovné podmienky.

Reforma zdravotníctva vrátane alokácie zdrojov na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov.

B. Prežívanie detí a zdravie

dôležitý progres pozorovať v redukovaní novorodeneckej a detskej mortality. Počet úmrtí detí (vo veku do jedného roku života) na 1000 pôrodov sa na celosvetovej úrovni znížil z 92 v rokoch 1970-75 na 62 v rokoch 1990 - 1995. V rozvinutom svete išlo o pokles z 22 na 12 detských úmrtí pripadajúcich na 1000 pôrodov. Menší pokrok bol v sub-saharskej Afrike a v niektorých Ázijských krajinách. Tu viac ako jedno z desiatich živonarodených detí umrie skôr ako sa dožije jedného roku. Neželané tehotenstvá, zneužívanie detí sú faktormi ovplyvňujúcimi detskú mortalitu ako aj prenos HIV z matky na plod.

Detská úmrtnosť je v pevnom vzťahu k časovaniu a intervalom medzi pôrodmi, ako aj k počtu pôrodov a k reprodukčnému zdraviu matiek. Včasné alebo neskoré, početné a frekventné pôrody s malými intervalmi sú hlavnými dôvodmi pre vysokú detskú úmrtnosť. Ak pretrváva vysoká materská úmrtnosť mávajú často páry viacej detí aby zabezpečili že aspoň niektoré prežijú.

Ciele

podporiť prežívanie detí a redukovať rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami sveta, obzvlášť vo vzťahu k dievčatám.

zvýšiť výživu detí

podporiť dojčenie ako stratégiu prežívania detí

Aktivity

znížiť úmrtnosť detí prostredníctvom národných programov a medzinárodnej kooperácie.

potreba zistiť hlavné príčiny úmrtí detí v jednotlivých krajinách- rozšíriť primárne zdravotnícke služby zahrňujúce reprodukčné zdravie, plánované rodičovstvo, starostlivosť o matku a deti, podpora predlžovania intervalov medzi pôrodmi, podpora dojčenia,

C. Zdravie žien a bezpečné materstvo

Komplikácie majúce vzťah k tehotenstvu patria medzi hlavné príčiny materskej mortality žien v reprodukčnom veku. Na celosvetovej úrovni umiera ročne 500 000 žien vo vzťahu k tehotenstvu 99 % z nich v rozvojovom svete. Veľký je rozdiel v úmrtnosti medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami - rozdiely sa pohybovali v roku 1988 od viac ako 700 materských smrtí na 100 000 živorodených detí v najmenej rozvinutých krajinách po 26 na 100 000 živorodených detí v rozvinutej časti sveta. Pomer od 1000 a viac materských úmrtí na 100 000 živorodených detí je v niektorých vidieckych častiach Afriky. V dnešnej dobe 90% krajín sveta, čo prezentuje 96% svetovej populácie má legislatívu, ktorá umožňuje vykonanie potratu z rôznych dôvodov na záchranu života ženy. Napriek tomu významný podiel potratov sa vykonáva ako samo indukované alebo ináč nebezpečné potraty, čo vedie k vysokej materskej úmrtnosti alebo k trvalému postihnutiu žien. Materská smrť má vážne dôsledky v rámci rodiny, vzhľadom na kruciálnu úlohu matky pre zdravie a blaho jej detí, hlavne ak rodina nie je schopná nahradiť úlohu matky. Bezpečné materstvo bolo v mnohých krajinách akceptované ako stratégia na redukovanie materskej mortality a morbidity.

Ciele

Krajiny sa majú snažiť dosiahnuť zásadný pokles materskej mortality na polovicu hodnoty z roku 1990 do roku 2000 a na ďalšiu polovicu do roku 2015. Realizácia tohto cieľa bude vyžadovať rôzne prostriedky v rôznych krajinách s rôznou úrovňou materskej mortality.

Rozšíriť zdravotnícke služby zabezpečujúce materské zdravie v rámci primárnej sféry. Tieto služby majú byť založené na princípe informovanej voľby a majú zahrňovať výchovu o bezpečnom materstve, prenatálnej starostlivosti, ktorá je sústredená na nutričné programy pre matky, primeranú asistenciu pri pôrode, ktorá redukuje potrebu excesívneho opakovania cisárskych rezov, poradenské služby pre tehotné, pre komplikácie potratov, postnatálnu starostlivosť a plánované rodičovstvo. Vytvorenie programov a vzdelávania podporujúce účasť mužov na podporu materského zdravia a bezpečného materstva.

Adolescenti majú mať informácie, vzdelávanie a poradenstvo ktoré by ich viedli k odloženiu predčasného zakladania rodín, predčasnej sexuality a predčasných tehotenstiev.

8.25 V žiadnom prípade nemôže byť potrat podporovaný ako metóda plánovaného rodičovstva. Vlády a relevantné medzivládne a mimovládne organizácie sa vyzývajú aby zosilnili svoje záväzky k zdraviu žien a zaoberali sa zdravotnými dôsledkami nebezpečných (ilegálnych) potratov ako s najväčším problémom verejného zdravotníctva a prispeli k redukcii opakovaných potratov prostredníctvom rozšírených a podporovaných služieb plánovaného rodičovstva. Prevencii neželeného tehotenstva musí byť stále venovaná najvyššia priorita a musí byť robený každý pokus na to, aby sa eliminovala potreba potratov.. Ženy s neželaným tehotenstvom majú mať dostupné informácie a súcitný typ poradenstva. Všetky opatrenia alebo zmeny majúce vzťah k potratu v rámci zdravotného systému môžu byť rozhodnuté na národnej alebo miestnej úrovni v súlade s národnou legislatívou. V prípadoch, ak potrat nie je proti zákonu má byť bezpečný. V každom prípade majú mať ženy prístup ku kvalitným službám zabezpečujúcim manažment komplikácií vznikajúcich ako dôsledok potratu. Po potratové poradenstvo a vzdelávanie a plánované rodičovstvo majú byť poskytnuté okamžite, čo bude tiež brániť opakovaným potratom.

8.26 programy na redukciu materskej mortality a morbidity majú zahrňovať informácie a služby reprodukčného zdravia vrátane plánovaného rodičovstva. V snahe redukovať vysoko rizikové tehotenstva majú programy materského zdravia a bezpečného materstva obsahovať aj poradenstvo a informácie plánovaného rodičovstva.

Všetky krajiny majú hľadať spôsoby ako znižovať vysoko rizikové sexuálne chovanie a zvýšiť zodpovednosť mužov pre sexuálne a reprodukčné zdravie, vrátane plánovaného rodičovstva a prevencie STD, HIV a AIDS.

D. Ľudský vírus spôsobujúci imunodeficienciu (HIV) a syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS)

AIDS je pandémia v oboch častiach sveta rozvinutých aj rozvojových. Podľa WHO je predpokladaný počet prípadov AIDS u 2.5 milióna ľudí a že od začiatku pandémie sa infikovalo viac ako 14 miliónov ľudí a počet sa do konca dekády zvýši na 30 - 40 miliónov ak nebude efektívna prevencia. V polovici roku 1993 približne 4/5 infikovaných ľudí žilo v rozvojových krajinách, kde sa šírila hlavne heterosexuálne a počet nových prípadov narastal hlavne u žien. V dôsledku toho stále viac detí zostáva sirotami a preto aj v riziku chorôb a smrti.

Ciele

Predchádzať, redukovať šírenie a minimalizovať dosah HIV infekcie, zvýšiť informácie o dôsledkoch ochorenia a spôsoby prevencie

zabezpečiť pre infikovaných primeranú starostlivosť a nediskriminačný prístup, vykonávať poradenstvo, chrániť siroty, nasmerovať vzdelávacie programy na HIV/AIDS

zintenzívniť výskum na liečbu a prevenciu

Aktivity

vlády majú odhadnúť dopad HIV infekcie na demografiu a rozvoj. Pandémia má byť kontrolovaná nadrezortným - medzirezortným spôsobom, venovať primeranú pozornosť socio-ekonomickému dopadu, vrátane bremena na zdravotnú infraštruktúru a domáci príjem, pracovnú produktivitu.

Programy na redukovanie šírenia HIV infekcie majú dávať vysokú prioritu informáciám, vzdelávaniu a komunikačným kampaniam na zvýšenie vedomostí o potrebe zmeny chovania., vrátane dobrovoľnej abstinencie, užívanie kondómu, vyhýbanie sa kontaktu s krvnými produktmi, drogová závislosť - ihly...

Sexuálne vzdelávanie má byť poskytované infikovaným aj neinfikovaným a hlavne adolescentom. Zdravotníci potrebujú špeciálny tréning.

Vlády majú vytvoriť programy a návody, poradenské služby. mobilizovať všetky zložky spoločnosti na kontrolu HIV/AIDS.

Vlády majú zabezpečiť dodržiavanie a ochranu práv infikovaných ľudí.-

Do vzdelávacích programov majú byť zahrnuté informácie o sexuálnom chovaní, vrátane sexuálnej abstinencie, zabezpečiť účinnú kontrolu krvných derivátov.

Kapitola IX.

Distribúcia populácie, urbanizácia a vnútorná migrácia

A. Distribúcia populácie a udržateľný rozvoj

V prvej polovici deväťdesiatych rokov približne polovica vlád sveta, hlavne v rozvojových krajinách, považovala prejavy distribúcie populácie na svojich územiach za neuspokojivé. Kľúčovým problémom bol rýchly nárast v mestských oblastiach, pričom sa predpokladá, že do roku 2005 bude žiť v mestách viac ako polovica populácie sveta. Význam zohráva aj migrácia v rámci vidieka. Pre individuálny život je migrácia racionálnym dôvodom hľadania príležitosti v živote. Mestá sú centrami ekonomického rastu. Efektívna politika distribúcie populácie, hlavne taká, ktorá rešpektuje práva jednotlivcov žiť a pracovať v spoločnosti ktoré si vybrali, musí brať do úvahy efekt rozvojovej stratégie na populačnú distribúciu. V súčasnej dobe má migrácia obidva - pozitívne aj negatívne - dopady na ekonomiku, sociálnu oblasť aj životné prostredie - v miestach pôvodu migrantov aj v miestach kam smerujú.

Ciele

Zabezpečiť viac vyvážený pohyb distribúcie populácie, integrovaným spôsobom ekologicky udržateľný rozvoj v oblastiach odkiaľ ľudia odchádzajú aj kam prichádzajú, hlavne s dôrazom na ekonomický, sociálny rozvoj, založený na rovnosti pohlaví pri rešpektovaní ľudských práv, hlavne práva na rozvoj.

Aktivity

Vlády majú pri formulovaní svojej populačno-distribučnej politiky zabezpečiť, aby jej ciele boli v súlade s inými rozvojovými cieľmi a základnými ľudskými právami...

B. Populačný rast vo veľkých mestských aglomeráciách

V mnohých krajinách je mestský systém charakterizovaný ohromnou prevahou jednotlivých veľkých miest alebo aglomerácií. Koncentrácia populácie je podporovaná koncentráciou verejných a privátnych zdrojov. V roku 1992 bolo na svete 13 miest s najmenej 10 miliónov obyvateľov a ich počet sa podľa očakávania zdvojnásobí do roku 2010, pričom väčšina megamiest bude v rozvojových krajinách sveta. Tento proces predstavuje špecifickú ekonomickú, sociálnu a ekologickú výzvu pre vlády. V súčasnej dobe veľké aglomerácie predstavujú v mnohých krajinách najdynamickejšie centrá ekonomickej a kultúrnej aktivity. Preto je dôležité špecifické problémy analyzovať a riešiť a predvídať ekologické a sociálne dôsledky.

Ciele

analýza, plánovanie, zabezpečenie bezpečnosti a kvality života v obidvoch častiach krajiny - na vidieku aj v mestách...

Aktivity

vlády majú zvýšiť schopnosti a kompetencie mestských zastupiteľstiev, aby mohli riadiť rozvoj miest pri rešpektovaní ekológie a potrieb svojich obyvateľov, osobnú bezpečnosť, infraštruktúru, služby, eliminovať zdravotné a sociálne problémy, vrátane problémov s drogami a kriminalitu a problémy súvisiace s premnožovaním a životnými katastrofami.

zabezpečiť integráciu migrantov do ekonomiky, zabezpečiť vzdelanie, zdravotné služby, so špeciálnym dôrazom na situáciu žien, majú byť zriadené centrá starostlivosti o deti, ktoré majú zabezpečiť rehabilitačné programy pre deti z ulice.

financovať potrebnú infraštruktúru služby, plánovanie výstavby, v súlade s demografickými trendmi,

vlády majú zabezpečiť a podporiť aktivity na podporu rozvoja a implementáciu ekologických stratégií, so špeciálnym dôrazom na vodu, odpadky a vzduch, zabezpečenie ekologických zdrojov energie a dopravy.

C. Interne premiestnení ľudia (v rámci krajiny) Internally displaced persons

Za posledných desať rokov sa zvýšila vedomosť o situácii ľudí, ktorí sú nútení opustiť miesta svojho dovtedajšieho života z rôznych dôvodov. Neexistuje jednoduchá definícia týchto ľudí, preto odhad ich počtu varíruje. Príčiny opustenia bydliska sú v rozmedzí od degradácie životného prostredia až ekologických katastrôf, cez vojnové konflikty. Ľudia, ktorí nútene odchádzajú z pôvodných miest sú častejšie v zraniteľných situáciách, obzvlášť ženy, ktoré musia čeliť sexuálnemu násiliu v oblastiach vojnových konfliktov.

Ciele

zabezpečiť primeranú ochranu a podporu ľuďom dislokovaných v rámci ich vlastnej krajiny, obzvlášť ženám, deťom a starým ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší a hľadať riešenia na vykorenenie príčin ich dislokácie a na prevenciu, urýchliť ich návrat.

Aktivity

riešiť príčiny, vrátane ekologických, prírodné katastrofy, vojnové konflikty

medzinárodná spolupráca, OSN

vzdelávanie, služby, pracovné príležitosti, zabezpečenie ľudských práv, vrátane dobrovoľného návratu do pôvodných domovov

Kapitola X

Medzinárodná migrácia

A. Medzinárodná migrácia a rozvoj

Vzájomné vzťahy medzi medzinárodnou ekonomikou, politikou a kultúrou zohrávajú dôležitú úlohu v toku ľudí medzi krajinami, či sa jedná o rozvojové, rozvinuté alebo o krajiny v prechode na trhovú ekonomiku. Medzinárodná ekonomická nerovnováha, chudoba a ekologická degradácia kombinovaná s chýbaním mieru a bezpečnosti, porušovaním ľudských práv a rôznym stupňom rozvoja právnych a demokratických inštitúcií patria medzi faktory, ktoré ovplyvňujú medzinárodnú migráciu.

Predpokladá sa, že počet medzinárodných migrantov zahrňujúcich aj utečencov je okolo 125 miliónov ľudí, z toho približne polovica v rozvojových krajinách. V posledných rokoch najviac rozvinuté krajiny registrujú ročne 1,4 miliónov ľudí, z toho asi 2/3 pochádzajú z rozvojových krajín. Medzinárodná migrácia môže mať aj pozitívny vplyv na obidve krajiny -krajiny pôvodu migrantov aj prijímacie krajiny. Avšak môžu spôsobiť aj nárast politického a sociálneho napätia v cieľových krajinách. Aby bola politika medzinárodnej migrácie efektívna, musí brať do úvahy ekonomické limity prijímacej krajiny, vplyv migrácie na celú spoločnosť ako aj vplyv na krajiny pôvodu.

Ciele

Riešiť príčiny migrácie, hlavne tie ktoré majú vzťah k chodbe

Podporiť kooperáciu a dialóg medzi krajinami a maximalizovať benefity pre migrantov

podporovať reintegračný program - pre navrátilcov

Aktivity

zabezpečiť práva ľudí patriacich k etnickým, náboženským a jazykovým menšinám ako aj práva domorodcov, zabezpečiť rešpektovanie práva, podporiť demokraciu a dodržiavanie ľudských práv, taká snaha vyžaduje domáce aj medzinárodné zdroje, vlády majú zabezpečiť transparentnú migračnú politiku a programy

ekonomická pomoc, zamestnanosť, podpora programov na návrat, zvýšenie vzdelania a zručností, aby po návrate domov boli prínosom pre vlastné krajiny.

Spolupráca krajín z ktorých ľudia odchádzajú s cieľovými krajinami.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, výskumnými pracoviskami, vlády majú zabezpečiť zber údajov, analýzu a zisťovanie dôvodov migrácie..

B . Legálny migranti (Documented migrants)

Jedná sa migrantov, ktorí môžu využiť všetky legálne podmienky k vstupu, pobytu v inej krajine ako aj možnosť požiadať o prácu v cieľovej krajine.

Potrebné zabezpečiť a podporiť ich právo na spojenie rodín, pracovné podmienky, zdravotnú starostlivosť, ľudské práva..

Ciele

podporiť sociálnu, ekonomickú integráciu legálnych migrantov

eliminovať diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, etnocentrizmus

podporiť ich blaho ako aj rešpektovať ich kultúrne a náboženské hodnoty

brať do úvahy špeciálne potreby a podmienky migrantov

Aktivity

zabezpečiť rovnoprávnu starostlivosť pre legálnych migrantov a ich rodiny a zabezpečenie ich základných ľudských práv, pracovné podmienky, sociálnu bezpečnosť a rovnosť pred zákonom.

špeciálna pozornosť má byť venovaná integrácii detí, ich vzdelávaniu a zabezpečeniu ich pracovných príležitostí, zabezpečiť spojenie rodín v zmysle článku 10 o právach dieťaťa a všetkých relevantných medzinárodne uznaných ľudských práv, vylúčenie diskriminácie na základe rasy, náboženstva, pohlavia a zdravotného postihnutia

C. Ilegálny migranti (Undocumented migrants)

Každý členský štát OSN má právo rozhodnúť kto má a kto nemá právo vstúpiť na jeho územie a za akých podmienok. Toto právo však má byť využité tak, aby zabránilo prejavom rasizmu a xenofóbie. Ilegálny migranti sú takí, ktorí nespĺňajú kritéria v danej krajine. Napriek tomu počet takýchto migrantov narastá hlavne kvôli hľadaniu práce...

Ciele

riešiť príčiny ilegálnej migrácie

redukovať ich počet, avšak zároveň zabrániť ich exploatácii a zabezpečiť ochranu ich základných ľudských práv.

zabrániť násilnej prostitúcii

chrániť pred rasizmom, etnocentrizmom a xenofóbiou

Aktivity

vlády majú zabezpečiť ochranu práv, zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v riešení príčin

zabezpečiť sankcie proti tým, ktorí organizujú ilegálne prechody,

vlády majú zabezpečiť informovanie ilegálnych migrantov o podmienkach legalizácie..

D. Utečenci, žiadatelia o azyl a premiestňovaní ľudia

V období kratšom ako 10 rokov od roku 1985 do roku 1993 sa počet utečencov viac ako zdvojnásobil z 8,5 milióna na 10 miliónov. Spôsobené je to mnohými komplexnými faktormi, vrátane násilia proti ľudským právam. Hlavne sa jedná o ľudí z rozvojových krajín. Vzhľadom k tomu, že 2/3 krajín sveta ratifikovalo v roku 1951 konvenciu majúcu vzťah k utečencom a v roku 1967 protokol, v ktorom sú vytvorené štandardy pre ochranu utečencov, je potrebné sústrediť sa na podporu medzinárodnej ochrany a spolupráce pri zabezpečovaní utečencov, obzvlášť ženy a deti, ktoré sú najzraniteľnejšie.

Ciele

znížiť tlak vedúci k pohybu utečencov riešením príčin a preventívnymi opatreniami

nájsť a implementovať trvajúce riešenia a záruky pre utečencov

chrániť inštitút žiadateľa o azyl

zabezpečiť primeranú zdravotnícku, vzdelávaciu a sociálnu službu pre utečencov

integrovať utečencov špeciálnymi programami s pozornosťou na rovnoprávnosť pohlaví

Aktivity

riešiť príčiny utečenectva

ochrana životného prostredia, riešenie chudoby, demokratizácia krajiny

medzinárodná spolupráca, účinné mechanizmy na zábranu exploatácie, zneužívania utečencov, zabezpečenia služieb vrátane ochrany reprodukčného zdravia, plánovaného rodičovstva, vzdelávanie

podpora dobrovoľnej repatriácie

vlády majú dodržiavať medzinárodné právne normy

Kapitola XI.

Populácia, rozvoj a vzdelávanie

A. Vzdelávanie, populácia a trvalo udržateľný rozvoj

Za posledných 20 rokov sa pozoruje nárast všeobecnej miery vzdelania, napriek tomu sú rozdiely medzi krajinami a hlavne medzi vzdelanostnou úrovňou mužov a žien, diskriminácia dievčat. Vzdelanie je základnou podmienkou podpory kvality života avšak pri rýchlom populačnom raste je ťažšie dosiahnuť vzdelanostné ciele. Vzdelanie je kľúčovým faktorom trvalo udržateľného života, zároveň faktor blahobytu, rozvoja a má vzťah aj demografickým, ekonomickým a sociálnym faktorom. redukovanie fertility, morbidity a mortality. Zapojovanie žien, zvyšovanie kvality života pracujúcej populácie a podpora demokracie je proces zásadne podporovaný vzdelávaním. Potrebné je zabezpečiť vzdelávanie s rešpektom na náboženské a kultúrne pozadie migrantov.

Vzájomný vzťah je medzi vzdelaním, demografickými a sociálnymi zmenami. Pevný vzájomný vzťah je medzi vzdelaním vekom pri uzavretí sobášu a redukovaním počtu rodín. Väčší prístup k vzdelaniu je faktor znižovania migrácie.

Ciele

dosiahnuť všeobecný prístup ku kvalitnému vzdelaniu, s prioritou na primárne a technické vzdelávanie a prípravu na zamestnanie, odstrániť negramotnosť, nerovnosť vyplývajúcu z pohlavia

podporiť neformálne vzdelávanie pre mládež, garantovať prístup k vzdelaniu pre ženy a mužov

zabezpečiť, aby vo vzdelávacích osnovách bol jasný vzťah medzi populáciou a trvalo udržateľným rozvojom, zdravím, vrátane reprodukčného zdravia a rovnocennosti pohlaví.

Aktivity

odstránenie negramotnosti, pozornosť venovať aj kvalite vzdelávania, pričom sa majú rešpektovať tradičné hodnoty.

vzdelávať učiteľov aby boli viac citlivý na problémy vyplývajúce z pohlavia, ovplyvňovať rodičov k problému hodnoty dievčat, tehotné dospievajúce dievčatá majú mať zabezpečené pokračovanie vzdelania.

zvýšiť úroveň vzdelania v oblasti reprodukčnej voľby a zodpovednosti, sexuálne prenosných chorôb vrátane HIV/AIDS.

zabezpečiť vzdelávanie v oblasti populačných problémov pre špecialistov na univerzitách, zahrnúť do vzdelávania informácie o vzťahu demografických zmien k rozvojovým programom, sociálnym, ekonomickým, zdravotným a ekologickým faktorom.